Inleiding op de Landelijke tabellen BRP

Sinds augustus 2023 heeft RvIG problemen met het genereren van de juiste bestanden die op deze website worden gepubliceerd. Hierdoor is het niet mogelijk de meest actuele Landelijke tabellen en de maandelijkse wijzigingen in de tabellen te publiceren. Wij werken aan een oplossing van dit probleem. 
Zodra de correcte .csv-bestanden en .pdf-bestanden kunnen worden gegenereerd werken we de website bij. 

Wij houden je op de hoogte via deze website. 

Landelijke tabellen zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de Basisregistratie Personen (BRP). Hoewel deze tabellen een onderdeel zijn van het Logisch Ontwerp GBA en op grond daarvan dezelfde juridische waarde bezitten, nemen ze een bijzondere plaats in. Dat komt voornamelijk omdat tabellen aan voortdurende wijziging onderhevig kunnen zijn.

Bijhouding en verspreiding

De bijhouding en verspreiding van de Landelijke tabellen wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice: tel. 088 900 1000. 

De tabellen worden maandelijks gepubliceerd op onze website. Om de tabellen voor alle systemen leesbaar te maken, worden ze verspreid in twee formaten: pdf en csv.

Zoekmogelijkheden

Binnen de diverse documenten kan eenvoudig gezocht worden op een trefwoord met de standaard zoekmogelijkheden. Daarnaast zijn er voor Tabel 35 (Autorisatietabel) drie mogelijkheden om naar de juiste tabelregel te zoeken.

1. Het wijzigingsoverzicht

Dit is een overzicht dat maandelijks wordt gepubliceerd en alle nieuwe en gewijzigde tabelregels bevat. Via hyperlinks kan gemakkelijk de bijbehorende tabelregel in pdf-formaat worden gevonden. In dit overzicht staan zowel de wijzigingen van de Landelijke tabellen Tabel 32 t/m 34 en 36 t/m 61 als de wijzigingen van de Autorisatietabel (Tabel 35). 

De volgende velden komen in dit overzicht voor:

 • Afnemersindicatie: = 6-cijferige code
 • Afnemernaam: = naam van de autorisatietabelregel
 • Datum ingang: = datum ingang tabelregel
 • Datum einde: = datum beëindiging tabelregel
 • Mutatie: = 3 soorten: toegevoegd, gewijzigd, beëindigd. 

2. De Zoekpagina Tabel 35

Dit is een zoekpagina waarbij gezocht kan worden op bijvoorbeeld afnemernaam, afnemersindicatie of publicatiedatum. Ook hier kan via hyperlinks de bijbehorende autorisatietabelregel in pdf-formaat gemakkelijk worden gevonden.

3. Overzicht opsomming autorisatietabelregels

In dit overzicht staan alle autorisatietabelregels die bestaan of ooit bestaan hebben binnen het BRP-stelsel. De tabelregels zijn gesorteerd op afnemersindicatie. Een tabelregel met meerdere versies is oplopend numeriek op versienummer gesorteerd. Een tabelregel is definitief beëindigd als er een 'ja'-aanduiding in de kolom 'Beëindigd' staat. De kolom 'Meest recent' is gevuld met de aanduiding 'ja' indien het de laatste versie betreft.

De volgende velden komen in dit overzicht voor:

 • Afnemersindicatie: = 6-cijferige code
 • Afnemersnaam: = naam van de autorisatietabelregel
 • Sector: = onderverdeling van de soort afnemers
 • Datum ingang: = datum ingang tabelregel
 • Datum einde: = datum beëindiging tabelregel
 • Versienummer: = versie van de autorisatietabelregel (oplopend)
 • Beëindigd: = definitief beëindigde autorisatietabelregel
 • Meest recent: = (laatste) actuele versie van de autorisatietabelregel.

Presentatie van tabellen

Voor de presentatie van de Landelijke tabellen is gekozen voor een benadering die aansluit bij de beschrijving van de tabellen in het Gegevenswoordenboek van het Logisch Ontwerp GBA. De daarin genoemde elementen zijn in dezelfde volgorde terug te vinden in deze tabellen. Echter de benaming van de elementen in de tabellen is zo veel mogelijk standaard gehouden.

De volgende vorm wordt gehanteerd:

 • Wijz: = door middel van een • (bullet) wordt aangeduid of er wijzigingen ten opzichte van een vorige versie zijn (dit is niet mogelijk bij het verwijderen van een tabelregel)
 • Code: = de betreffende codering
 • Omschrijving: = de betreffende (officiële) benaming
 • Soort: = mogelijk verdere onderverdeling
 • Datum ingang: = datum ingang tabelregel
 • Datum einde: = datum beëindiging tabelregel
 • Opmerking: = opmerkingen ten aanzien van het gebruik

Datum ingang

Om de leesbaarheid van de tabellen te verhogen, is gekozen voor de presentatievorm dd-mm-jjjj bij 'Datum ingang' en 'Datum einde'. Bij de Gemeententabel geldt bovendien dat waar geen 'Datum ingang' is gegeven deze datum ligt vóór 01-01-1830.
Bij de overige tabellen waar het element 'Datum ingang' voorkomt en geen waarde is aangegeven, geldt de datum 01-01-0001. Het spreekt voor zich dat deze waarden alleen betekenis hebben als de programma’s die van deze tabellen gebruik maken dit voor controledoeleinden nodig hebben.

Datum einde

In de tabellen waar de datum einde gevolgd wordt door een * (asterisk) houdt dit in dat deze datum een fictieve datum is. De werkelijke datum is eerder, maar pas achteraf bekend geworden. In verband met reeds vastgelegde data in persoonslijsten is ervoor gekozen om een tabelregel niet met terugwerkende kracht te beëindigen.

Omschrijving

In de omschrijving wordt veelal de officiële benaming gebruikt. Algemeen kan worden gesteld dat deze omschrijving uniek dient te zijn. In de praktijk is gebleken dat met name voor de tabellen 32, 33 en 34 dit specifieke problemen kan geven.
Als deze benaming niet uniek is of er anderszins verwarring mogelijk is, wordt in genoemde tabellen de benaming gevolgd door een nadere aanduiding. Deze aanduiding is tussen haakjes () geplaatst en is geen onderdeel van de officiële benaming. Bijvoorbeeld: de gemeentenaam Achttienhoven komt in de gemeententabel onder omschrijving tweemaal voor, eenmaal als 'Achttienhoven' en eenmaal als 'Achttienhoven (bij Nieuwkoop)'.

Tabel 32 tot en met 61

Hieronder staan alle tabellen opgesomd die in de diverse GBA-applicaties operationeel moeten zijn. 

Tabellen 32 t/m 61

Tabelnummer

Omschrijving

Tabel 32

Nationaliteitentabel 

Tabel 33

Gemeententabel 

Tabel 34

Landentabel 

Tabel 36

Voorvoegseltabel

Tabel 37

Tabel Reden opnemen/beëindigen nationaliteit

Tabel 38

Tabel Adellijke titel/predikaat

Tabel 39

Tabel Akteaanduiding

Tabel 41

Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap

Tabel 48

Tabel Nederlands reisdocument

Tabel 49

Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

Tabel 56

Verblijfstiteltabel

Tabel 59

GBA-deelnemerstabel

Tabel 60

RNI-deelnemerstabel

Tabel 61

Gezagsverhoudingtabel

Als in een tabel één of meer wijzigingen hebben plaatsgevonden in de periode tussen de vorige en huidige versie (d.w.z. de vorige update-datum en de huidige), dan worden de wijzigingen aangegeven met een bullet in de linkerkolom van de betreffende tabelregel.

Bij het raadplegen van de tabellen wordt op pagina-niveau een voetregel zichtbaar waarin een 8-cijferige datum is opgenomen (presentatiewijze ddmmjjjj). Deze voetregeldatum is de datum waarop voor de laatste keer de inhoud van een tabel is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Tabel 35 Autorisatietabel

Van alle aangesloten afnemers staan alle versies van de uitgebrachte autorisatietabelregels op deze website. De naamgeving als bestandsnaam van de autorisatietabelregels is als volgt samengesteld: Tabel35_000000_99.pdf (000000 = afnemersindicatie, 99 = versienummer).

Het hoogste versienummer staat voor de meest recente versie. In het algemeen is dat de versie die in productie is. Omdat ook de oudere versies van de autorisatietabelregels opgenomen zijn, staat bij de oude(re) versie(s) geen datum einde ingevuld. Dat een autorisatietabelregel beëindigd is, valt af te leiden uit het bestaan van een recentere versie. Raadpleeg het overzicht “Opsomming Tabel 35 Autorisatietabel” om op basis van datum ingang, datum einde en versienummer de ‘historische opbouw’ per autorisatietabelregel te bekijken. Als een autorisatietabelregel definitief beëindigd is, wordt een nieuwe autorisatietabelregel aangelegd met dezelfde inhoudelijke gegevens en hetzelfde versienummer als de meest recente versie, echter met een bijbehorende datum einde en met toevoeging van de tekst Einde in de naam: Tabel35_000000_99Einde.pdf (000000 = afnemersindicatie, 99 = versienummer).